You can find Polish version after the English one.
Możesz znaleść Polską wersję po wersji Angielskiej.

Clause of Information

by Strato Minis Studio sp. z o.o.

We hereby inform you that we process your personal information. You can find the
processing details below:

 1. The Controller of your personal data is Strato Minis Studio sp. z o.o. with its registered office in Opole, postal code 45-401, ul. Chełmska 7/10, registered under KRS No. 0000647764, having NIP No. 7543132212, having share capital of 5000,00 PLN, e-mail: studio@stratominis.com.
 2. We may process your personal data for the following purposes:
  a) In order to enable you to have an account on our Website, i.e. to provide services to you – pursuant to Article 6 (1)(b) of the General Regulation on the Protection of Personal Data of 27 April 2016 (hereinafter: "GDPR").
  b) In order to take the necessary actions to conclude a contract or perform the implementation of the contract for the sale of products offered by us – at the customer's request – pursuant to Article 6 (1)(b) GDPR;
  c) As a data controller who is an entrepreneur, we have the right to claim for our business activity or to defend our rights and thereby process your data for this purpose – 6 (1)(b) and (f) GDPR as so-called the legitimate interest of the Controller, which is to assert our claims and defend our rights.
  d) As an entrepreneur we also keep accounting books and we have tax obligations – we issue, for example, bills for services we render, which may involve the processing of your personal data – Article 6 (1)(c) GDPR in conjunction with Article 74 (2) of Act of Accounting dated September 29 th, 1994.
  e) If you express interest in sending you our commercial information, your data may also be processed to promote the services we offer and to know your preferences so that we can adapt our services and content to your needs and desires best, and thus to providing you with the highest quality services provided by stratominis.com – pursuant to Article 6 (1)(f) GDPR.
 3. We will process the following categories of your data: e-mail address, first name, last name, delivery address, telephone number.
 4. Recipients of data:
  Taking care of the confidentiality of your data is our priority. Due to the need to provide us with an appropriate organization, e.g. in the field of IT infrastructure or current matters regarding our business as an entrepreneur, as well as the implementation of your rights, your personal data may be passed to the following categories of recipients:
  a) our authorized employees,
  b) service providers who have been entrusted with the processing of personal data for the purposes of the provision of services provided by us and for us, as well as the management of our organization. These are in particular entities (and their authorized employees) providing IT and technical services, ICT services, research, analysis and statistics services, entities organizing marketing campaigns, courier and postal services. These entities act on our behalf to the extent necessary to properly perform the services entrusted to them,
  c) entities entitled to receive personal on the basis of applicable law,
  d) providers of legal and advisory services and supporting us in pursuing due claims and defending our rights (in particular law and tax offices, debt collection companies).
 5. Data transmission to third countries or international organizations: If you want us to deliver our products outside of the EEA, your personal data will then be transferred outside the European Economic Community. In this case, data transfers will be based on the decision of the European Commission stating that a third country, territory or a specific sector or specific sectors in that third country ensures an adequate level of data protection or based on the provision of appropriate safeguards.
 6. Data storage period:
  The time that we will store your data depends on the purpose for which we process it:

  • In case of data processing in order to conclude and execute the contract (for the provision of services or sales) and defending our rights and pursuing claims for our business activity, we may store the personal data provided by you to the extent necessary to claim and defend our rights . The storage time results from the provisions of law, in particular the Civil Code.
  • In case of data processing in order to enable you to have an account on our Website and to promote the services we offer and to know your preferences, we will process your personal data for as long as you use these services.
  • In the case of data processing for tax and accounting purposes, we may store the data you provide within the scope and for the period required by law – 5 years from the beginning of the year following the financial year for which the data pertain and after the provision of services in the scope of and for the time necessary to settle the
   After the above-mentioned periods, the personal data you provide is deleted or anonymized.
 7. Your rights:
  At any time you have the right to access your personal data, rectify, delete or limit the processing of personal data, as well as object to their processing, and the right to transfer data.
  As an applicant or requesting the processing of your personal data, as part of the exercise of your rights, you may be asked to answer a few questions related to your personal information that will allow us to verify your identity.
  In order to exercise your rights, you can contact us via e-mail address studio@stratominis.com. If you feel that we are processing your data contrary to the GDPR, you have the right to file a complaint with a supervisory authority i.e. PUODO (President of the Office of Personal Data Protection).
 8. Your data will be processed by us in an automated way, including in form of profiling, however, binding decisions will not be automated. This means that information which, after expressing such a desire, you receive from us in the form of commercial information may be related to the manner in which you used the stratominis.com website.


Klauzula informacyjna

Strato Minis Studio sp. z o.o.

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły przetwarzania
znajdziesz poniżej:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Strato Minis Studio sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, kod pocztowy 45-401, ul. Chełmska 7/10, KRS 0000647764, NIP 7543132212, wysokość kapitału zakładowego 5000,00 zł, e-mail: studio@stratominis.com.
 2. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:
  a) W celu umożliwienia Ci posiadania konta w naszym serwisie, czyli świadczenia na Twoją rzecz usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  b) W celu podjęcia niezbędnych działań zmierzających do zawarcia umowy bądź wykonania realizacji umowy sprzedaży oferowanych przez nas produktów – na żądanie klienta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  c) Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej lub obrony naszych praw i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu – art. 6 ust. 1 lit.
  b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
  d) Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych – Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  e) Jeśli wyrazisz zainteresowanie przesyłaniem Ci naszych informacji handlowych, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji tak, aby umożliwić nam dostosowanie naszych usług i treści najlepiej do Twoich potrzeb i pragnień, a tym samym w celu zapewnienia Ci najwyższej jakości świadczonych przez stratominis.com usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej: „RODO”).
 3. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: adres e-mail, imię, nazwisko, adres dostawy towarów, telefon.
 4. Odbiorcy danych:
  Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia  nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
  a) Nasi upoważnieni pracownicy.
  b) Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług oraz zarządzanie naszą organizacją. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi teleinformatyczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe, firmy kurierskie i pocztowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług,
  c) Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  d) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).
 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: Jeśli chcesz, abyśmy dostarczyli nasze produkty poza kraje EOG Twoje dane osobowe będą wówczas przekazywane poza teren Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. W takim przypadk przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą, że państwo trzecie, terytorium lub określony sektor lub określone sektory w tym państwie trzecim zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych albo w oparciu o zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń.
 6. Okres przechowywania danych:
  Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:

  • W przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i realizacji umowy (o świadczenie usług lub sprzedaży) oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
  • W przypadku przetwarzania danych w celu umożliwienia Ci posiadania konta w naszym Serwisie oraz promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji) podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz korzystał z tych naszych usług.
  • W przypadku przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą̨, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane lub poddawane anonimizacji.
 7. Twoje prawa:
  W dowolnym momencie masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu
  wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.
  Jako osoba składająca wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących Ci praw, możesz zostać́ poproszona/-y przez nas o odpowiedź na kilka pytań́ związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią̨ nam weryfikację Twojej tożsamości.
  W celu realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować za pomocą adresu studio@stratominis.com. Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, masz prawo do masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Twoje dane będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, w tym również w
  formie profilowania, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Oznacza to, że informacje, które po wyrażeniu takiej chęci otrzymasz od nas w postaci informacji handlowych mogą być powiązane z tym, w jaki sposób korzystałeś/aś z serwisu stratominis.com.

Shopping Cart Items

Empty cart

No products in the cart.

Return to Shop
Search for: